Збірник тез ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» 

26 листопада 2021 року

«Роль методичної служби у діяльності ДНЗ «Лісоводський ПАЛ»

Освіта ХХІ століття зумовлює кардинальне  переосмислення  завдань.  Метою закладів професійної освіти на сьогоднішній день є створення проєктно-життєвого простору, спрямованого на розвиток компетентної, конкурентоспроможної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, креативно  «подавати себе», демонструвати свій професійний потенціал, брати відповідальність на себе, має винахідливе аналітичне мислення.

У підготовці  саме такого випускника одну із ключових ролей відіграє методична служба, оскільки її діяльність спрямована на підвищення педагогічної майстерності педагогів та  зв’язує в єдине ціле всю систему роботи закладу освіти.

Методична служба  ДНЗ «Лісоводський ПАЛ»   спрямовує свої зусилля на:  забезпечення умов для професійного зростання; створення професійного інформаційного та освітньо-методичного середовища; впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій у навчально-виховному процесі; інформаційно-методичну підтримку нових форм, методів і засобів навчання; опрацювання елементів освітніх технологій та розроблення їх авторських модифікацій, адаптованих до конкретних умов; удосконалення самоосвітньої роботи; вивчення, узагальнення та популяризацію передового педагогічного досвіду; виявлення творчих та обдарованих педагогів,; надання консультативної допомоги педагогам.

Методична робота в навчальному закладі  підпорядкована єдиній науково-методичній проблемі «Здоров’язберігаючі інноваційні технології навчання та виховання учнів ліцею».

Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет, мета якого – створення інформаційно-методичної бази та забезпечення умов систематичної колективної, групової, індивідуальної діяльності педагогічних працівників.

Методична робота в ліцеї проводиться через педагогічну раду; інструктивно-методичні наради; методичні комісії;  педагогічні читання;  школи: молодого педагога, педагогічної майстерності, класного керівника, профорієнтатора; творчі групи, творчі лабораторії;  відкриті уроки;  взаємовідвідування уроків та позаурочних заходів;  семінари;  конференції тощо.

У навчальному закладі створено 6 методичних комісій. Вибір змісту, форм та методів роботи методичних комісій здійснюється залежно від конкретних умов роботи та індивідуальних потреб її членів. 

Для підвищення якості підготовки здобувачів освіти кожною методичною комісією проводяться різноманітні форми методичної роботи: конкурси професійної майстерності, відкриті уроки, предметні тижні, декади професій, майстер-класи.

Надається перевага нетрадиційним формам методичної роботи – круглим столам, методичним посиденькам, тренінгам, дискусіям, відкритим трибунам, методичним діалогам, проблемним столам, ярмаркам педагогічної творчості, педагогічним естафетам, сковородинським читанням.

Індивідуальна робота педагогічних працівників здійснюється шляхом діагностування, стажування, наставництва, самоосвітньої роботи, творчих звітів педагогів, співбесід, курсів підвищення кваліфікації, відвідування занять і позаурочних заходів тощо. Педагоги працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від їх рівня педагогічної майстерності, інтересів, відповідно до індивідуального плану професійного  розвитку та у відповідності до загальноліцейної науково-методичної проблеми.

З метою обміну досвідом організовуються взаємовідвідування уроків, об’єднані засідання методичних комісій, школи передового педагогічного досвіду, творчі групи, панорами знахідок. 

У ліцеї створена електронна база методичної роботи, у якій  систематизовані напрацювання всіх методичних комісій і кожного їх члена закрема. 

Кожного року проводяться місячники роботи методичних комісій, під час яких всі педагоги  проводять відкриті уроки, позаурочні заходи, здійснюється презентація методичних комісій, вирішуються психолого-педагогічні проблеми.

Одним із основних заходів методичної роботи є систематичне вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду, який поширюється шляхом обміну досвідом за круглим столом, під час засідання методичних комісій, на сковородинських читаннях, декадах професій, предметних тижнях, а також шляхом індивідуальної співпраці педагогів.

Важливе місце  у  методичній роботі  займає інноваційна діяльність, а саме: інтерактивне навчання, інформаційно-комп’ютерні технології, кейс-технології, методи проєктів, квест методи, технологія критичного мислення, технології проблемного навчання, перевернуте навчання та інші. 

Інноваційна діяльності ІПП ліцею відображена в опублікованих  5 статтях  у науково-методичному віснику «Професійна освіта».  Ліцей має гарні результати:  2019 рік –  став переможцем обласного конкурсу інноваційних освітніх технологій у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у номінації «Інновації у формуванні соціального середовища у ЗП(ПТ)О» та нагороджений Дипломом ІІ ступеня; у цьому ж році навчальний заклад  представляв свою роботу на Міжнародній виставці  «Інноватика в  сучасній освіті», де отримав нагороди: Дипломом   за презентацію освітніх інновацій і активну участь у розбудові національної освіти,  золоту  медаль у номінації «Конкурентоздатний фахівець – сучасна стратегія ЗП(ПТ)О»; 2021рік – ліцей нагороджений Дипломом та золотою медаллю за участь у виставці «Сучасні заклади освіти» у номінації «Модернізація змісту професійної (професійно-технічної) освіти в умовах євроінтеграції України».

На виставці представлялась робота, у якій висвітлювалось питання впровадження STEM-освіти в освітній процес. Питанню  STEM-освіти методична служба ліцею приділяє особливу увагу. Активно   працює над впровадженням елементів STEM-освіти методична комісія природничо-математичних дисциплін.

Особливе місце  у діяльності ДНЗ «Лісоводський ПАЛ» займає проєктна діяльність. ІПП ліцею активно впроваджують метод проєктів у своїй роботі. Як результат  діяльності- участь та перемога  здобувачів освіти ліцею  у заходах змагальницького характеру : 2020 рік- обласний онлайн – вернісаж бізнес-ідей серед учнів  ЗП(ПТ)О «Стартап юніор». В категорії сільське господарство Сівець Максим, Дикунець Іван, Шарлай Давид отримали ІІ – місце – проєкт «Як перетворити власну пасіку в постійне джерело доходу»;  2019 рік- обласний онлайн – вернісаж бізнес-ідей серед учнів  ЗП(ПТ)О «Стартап юніор» у номінації «Бізнес-ідея для підприємницької діяльності» Шваб Андрій, Каплун Олександр здобули ІІ місце –проєкт «Заснування фермерського господарства «АШОК».

Заслуговує уваги    діяльність педагогів ліцею, які висвітлили свої напрацювання на   освітньому  проєкті «На Урок» – близько 50 робіт.

Викладачі та майстри ліцею отримали близько 200 сертифікатів від інформаційно-освітнього проєкту «Всеосвіта».

ІПП  є активними учасниками   усіх обласних вебінарів.                  

28 педагогів  ліцею  мають свої блоги, які наповнені корисною інформацією.  Діяльність методичної служби  оцінена  Диплом ІІ ступеня  за участь  в обласному конкурсі «Кращий електронний освітній ресурс методичної служби ЗП(ПТ)О» – номінація «Методичний супровід професійного розвитку педагогічних працівників».

Гарним досвідом методичної роботи є  організація та проведення конкурсів фахової майстерності серед здобувачів освіти. Результат роботи – перемоги здобувачів освіти ліцею в обласних  та участь у Всеукраїнських конкурсах: обласний конкурс – Федорівський Андрій – І місце (2019р.), Кулик Андрій– І місце (2018р.); Всеукраїнський конкурс – Федорівський Андрій  – ХІ місце. 

Отже, методична служба ліцею – це те «коліщатко і гвинтик», які рухають діяльність всього навчального закладу.  Потрібно перебувати у постійному пошуку цікавих форм, прийомів, методів, засобів, технологій навчання, вміло поєднувати елементи передового педагогічного досвіду та інноваційні технології, потрібно не боятись експерементувати,  потрібно творити, і це дасть  вагомі, значущі результати в освітньому процесі.

Related Post

 Методичний посібник – “Морально-естетичне виховання здобувачів освіти засобами літератури” Методичний посібник – “Морально-естетичне виховання здобувачів освіти засобами літератури”

Земляк Наталія Іванівна  Морально-естетичне виховання здобувачів освіти засобами літератури Методичний посібник с. Лісоводи– 2022р. УДК 741  ББК 74.268.51  С 75  Методичний  посібник схвалено до друку науково-методичною радою Науково-методичного центру професійно-технічної

Стаття О. М. Байзан, « Вік живи- вік учись» (Методика проведення методичних місячників у ліцеї).    Стаття О. М. Байзан, « Вік живи- вік учись» (Методика проведення методичних місячників у ліцеї).    

    Методистка ДНЗ «Лісоводський ПАЛ». Немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учителі», – писав видатний педагог В.О. Сухомлинський. Чи є креативність невід’ємною складовою праці