Стаття О. М. Байзан, « Вік живи- вік учись» (Методика проведення методичних місячників у ліцеї).    

   

Методистка ДНЗ «Лісоводський ПАЛ».

Немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учителі», – писав видатний педагог В.О. Сухомлинський. Чи є креативність невід’ємною складовою праці педагога? Безумовно. Без неї неможливий педагогічний процес. Адже творчість педагога специфічна за своєю суттю. Наділений здатністю до креативності, педагог вдихає в наукові факти, гіпотези та теорії нове життя, відкриває шлях своїм учням до розуму і серця. При цьому творчість — важлива умова у становленні самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість, розвиваючи здібності, формує педагогічний талант. 

       Вік живи — вік учись. У цьому прислів’ї — народна мудрість про необхідність неперервної освіти. Певною мірою ці слова належать і до педагогічної діяльності, особливо до креативної діяльності педагогів.

   Практика свідчить, що основна діяльність  здатна вплинути на підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів, їхньої компетенції та ерудиції, — це чітка організація методичної та дослідницької роботи в ліцеї. А креативний підхід у освітньому процесі формує індивідуальний педагогічний почерк ІПП ліцею. 

    Головне в методичній роботі у ліцеї — надання реальної дієвої допомоги всім членам педагогічного колективу. Сучасний педагог мусить постійно поповнювати свої знання й уміння,  досконало знати ІКТ, вміло  впроваджувати у свою діяльність новітні педагогічні та виробничі технології, вміти знайти такі шляхи та методи, за допомогою яких у час інформатизації, комунікаційних сучасних засобів  міг би  зацікавити, захопити, навчити здобувачів освіти.

   Поняття «методична робота» сьогодні міцно увійшло до професійного педагогічного лексикону. Це поняття і робота, що стоїть за ним, педагоги у ДНЗ «Лісоводський ПАЛ» сприймають по-різному. На анкетне запитання, що таке методична робота, відповіді були цікавими й різноманітними. Ось деякі з них:

    Методична робота — це:

 • поліпшення методів роботи;
 • самоосвіта в питаннях психології, виховання з предмета;
 • професійне спілкування колег;
 • творчість педагога;
 • надання допомоги викладачеві щодо вдосконалення майстерності;
 • узагальнення педагогічного досвіду;
 • впровадження у навчально-виховний процес нестандартних форм та методів роботи тощо.

       Методична робота у ліцеї це,насамперед,  неперервне навчання педагогів. Її мета — освоєння найраціональніших методів і прийомів навчання і виховання здобувачів освіти; підвищення рівня загальнодидактичної та методичної підготовки педагога до організації та ведення навчально-виховної роботи. Її реалізують протягом навчального року й органічно поєднують із повсякденною практикою педагогів. 

  Методична робота у ліцеї  — це основний вид освітньої діяльності, що являє собою сукупність заходів адміністрації навчального закладу, ІПП для опанування методів і прийомів навчально-виховної роботи, творчого застосування їх на уроці та в позаурочній роботі, пошуку нових, найбільш раціональних та ефективних форм і методів організації освітнього процесу.

  Методична робота у ліцеї  — це цілісна система, заснована на досягненнях педагогічного досвіду й на конкретному аналізі навчально-виховного процесу.

  Мета методичної роботи у ліцеї —  підвищення рівня педагогічної майстерності окремого педагога  та всього педагогічного колективу в цілому, в узагальненні та впровадженні педагогічного досвіду, підвищенні теоретичного рівня й педагогічної кваліфікації  ІПП ліцею.

Щоб  методична робота у ліцеї здійснювалась на належному рівні, тим більше мала креативне забарвлення,  постійно потрібно рухатись вперед, при цьому використовуючи поряд із традиційними формами та методами нетрадиційні.

 У ліцеї використовуються такі форми методичної роботи:

1. Колективні: семінари, практикуми, практичні конференції, школи педагогічного досвіду, засідання методичних  комісій, методичні дебати, ярмарки –розпродажі педагогічних новинок, творчі групи, відкриті уроки, творчі звіти педагогів, позаурочні заходи з предмета, екскурсії, зустрічі з педагогами – новаторами, засідання педради, методичні посиденьки, аукціони творчих ідей тощо.

2. Індивідуальні : самоосвіта, стажування, розробка  та впровадження методичної проблеми, взаємовідвідування  уроків, самоаналіз, наставництво, співбесіда, консультації, відвідування уроків адміністрацією з подальшим аналізом, рекомендації щодо усунення недоліків, аналіз планів уроків тощо.

      Щоб методична робота у ДНЗ «Лісоводський ПАЛ» носила частково креативний характер, була  багатогранною, змістовною, цілісною, цікавою та оригінальною , вже третій рік у навчальному закладі проходять місячники методичної роботи  методичних комісій, які включають в себе  проведення відкритих уроків, позаурочних заходів, психолого-педагогічне тестування, презентації роботи методичних комісій тощо.

       Така форма методичної роботи, як проведення місячників методичної роботи сприяє розкриттю педагогічного потенціалу, демонструванню творчих здібностей педагогів, залученню  до  методичної діяльності сто відсотково всіх ІПП навчального закладу. Окрім цього,  під час проведення методичних місячників можна спостерігати динаміку якості проведених заходів та занять. Так,  як місячники носять частково змагальницький характер, кожен педагог намагається продемонструвати свою індивідуальність, педагогічний почерк, педагогічну майстерність, намагається не підвести колег,  працює на загальний результат, прагне  щоб методична комісія, до складу якої він входить, показала себе якнайкраще.

      У ДНЗ «Лісоводський ПАЛ» створено та працюють  шість методичних комісій. А саме:

 • методична комісія природничо-математичних дисциплін ;
 • методична комісія професії: електрозварник ручного зварювання; коваль ручного кування;
 • методична комісія будівельних професій та сфери послуг ;
 • методична комісія громадського харчування ;
 • методична комісія професії: слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування; 

тракторист – машиніст  сільськогосподарського (лісогосподарського)  виробництва, категорія А1, А2,  В1;  

               водій автотранспортних засобів, категорія С;

 • методична комісія викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін.

   На початку нового навчального року директор видає наказ про проведення методичних місячників у ліцеї –

       ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей»

                                      НАКАЗ

«24» вересня 2018р.                           с. Лісоводи                           № 121

«Про проведення методичних місячників 

методичними комісіями

у ДНЗ «Лісоводський ПАЛ» у 2020-2021 н. р.»

У відповідності до плану роботи ліцею на 2020-2021 навчальний рік та з метою всебічного вивчення методичної роботи у навчальному закладі

НАКАЗУЮ:

 • З 01.10.2020р. по 30.05.2021р.   провести методичними комісіями у ліцеї  методичні місячники.
 • Методисту Байзан О.М., практичному психологу Галас О. А., заступнику директора з навчально-виробничої роботи  Романчуку М. А., заступнику з навчально-виховної роботи  Коцур Є. М., старшим майстрам Осиці П., В., Улашкевич О. Є. розробити заходи методичних місячників.
 • Методисту Байзан О.М. узгодити з головами методичних комісій та методичними керівниками навчально-виробничої діяльності ІПП плани та графіки проведення методичних заходів та подати їх на затвердження директору ліцею.
 • Інженеру-електроннику Карасевичу Р.Я. забезпечити мультимедійними засобами проведення всіх методичних заходів.
 • Контроль за виконанням даного  наказу покласти на методиста    Байзан О.М.

Директор ліцею О.В.Боровик  

  Відповідно до виданого  директором  наказу  складається графік  проведення методичних  місячників методичними комісіями, який теж затверджується директором, пишеться оголошення:

З 01.10.2020 року по 30.05.2029 року у ДНЗ «Лісоводський ПАЛ»

під девізом  «Серце віддаю дітям» будуть проходити місячники методичної роботи методичних комісій ліцею.                                                                       

У 2019- 2020 н. р. проведення відкритих уроків проводилось із використанням здоров’язберігаючих інноваційних технологій навчання та виховання учнів,  у 2020-2021 н. р. із ВИКОРИСТАННЯМ ТАКИХ  ФОРМ ТА МЕТОДІВ:

 Методична комісія професії: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист –машиніст сільськогосподарської техніки,  категорія А1, А2, В1;водій автотранспортних засобів категорія С-

використання новітніх педагогічних та виробничих технологій під час проведення уроків теоретичного та виробничого навчання.

  Методична комісія професії: електрозварник ручного зварювання;

коваль ручного кування – використання інтерактивних методів під час

 проведення уроків теоретичного та виробничого навчання.

  Методична комісія громадського  харчування – використання мультимедійних засобів  під час проведення уроків            теоретичного та виробничого навчання.

   Методична  комісія природничо- математичних  дисциплін-

використання завдань із професійним спрямуванням  під час проведення уроків теоретичного навчання.

   Методична  комісія будівельних професій та професії сфери послуг-

використання нестандартних форм та методів під час проведення уроків теоретичного та виробничого навчання.

   Методична комісія суспільно- гуманітарних    дисциплін-

використання  міжпредметних зв ‘язків  під час проведення уроків теоретичного навчання.

Голова методичної комісії, або методичний керівник  навчально – виробничої  діяльності ІПП планують  і складають графік проведення їх членами відкритих уроків та позаурочних заходів.

Окрім відкритих уроків,  позаурочних заходів, які проводять всі члени   методичної комісії, останній день методичного місячника методична комісія презентує себе.

Презентація методичної комісії громадського харчування:

В Лісоводах на горбочку,

В мальовничому куточку,

Коло став, що в селі,

На святій його землі –

Є ліцей, не рік, не два –

П’ятдесят  йому  мина.

В ньому кафедра працює,

І навча тих, хто годує,

Щоб додати людям сили,

Щоб любили і робили,

Щоб суспільство процвітало,

В світі добру славу мало.

                                       Є професія смачна

                                       Серед всіх професій –

                                       Розбиратись у супах,

                                       Прянощах і спеціях.

                                       Всі ми любимо рулети,

                                       Сливи у компоті.

                                       Як згадаємо котлети,

                                       Аж  слюна у роті.

  Кухня – місце особливе, 

  Бутерброди тут, галушки,

  Супи, підливи, голубці,

  Смачні пампушки і ватрушки,

  Котлети, шніцелі, рубці.

  Печеться риба, супчик  закипа,

  На кухні творяться дива.

                                         Що тут, друзі, говорити,

                                         Треба жарити, варити,

                                          Випікати, запікати,

                                          Припускати, подавати.

                                          Одним словом, що казати,

                                          Треба людство готувати!

                                          Щоб без язвів  і колітів

                                          Прожили хоча б століття.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

Хай скрізь буде лад, на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом, веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова, багата!

Хай  учні шанують, повагу дарують,

Злагода  й мир у ліцеї пануюють.

    Ми – члени методичної комісії громадського харчування.

    Наша комісія складає шість чоловік, із них,  один викладач  професійно – теоретичної підготовки,   п’ять  майстрів виробничого навчання.

    Головує над нами Одукалець Оксана Володимирівна. 

    Серед нас, чотири майстри із найвищим тарифним розрядом, одна – із 13 тарифним розрядом.

    Гут Людмила Василівна має педагогічне звання – «майстер виробничого навчання І категорії»;

    Ткачук Галина Євгенівна –« майстер виробничого навчання ІІ категорії»;

    Самбор Надія Антонівна –  «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

    Трущ Іванна Іванівна  – «спеціаліст  вищої категорії».

    У нас сьогодні презентація – це майже атестація.

Про нас послухайте цікаву інформацію.

                    Все життя ліцею присвятили,

                    Сотні учнів ми навчили.

    Наша професійна діяльність – підготовка здобувачів освіти з професії кухар; кондитер.

    Кухар- одна з найдавніших, і  завжди сучасна професія. 

    Вона всім потрібна, вона завжди актуальна, вона була, є, і  буде…

    Добрий кухар цінується у всі часи, у всіх народів.

    Ми навчаємо кухарському мистецтву наших здобувачів освіти.

    Кухар – творець прекрасного, смачного,  це винахідник, який все життя перебуває в пошуку нового, оригінального, смачного.

    Кухар –– дегустатор, він може відрізнити будь – який  відтінок смаку та запаху.  Кухар –вправний  жанглер, який володіє особливою вправністю рук та пальців, щоб швидко  приготувати страву. 

     Кухар – художник, який  вміє оригінально, вишукано оформити блюдо. 

     Кондитер- митець краси, смаків, запахів. Від його творчості та вміння залежить настрій багатьох людей   чи то в буденному житті, чи за святковим столом.

    Саме таких  спеціалістів, які  несуть світу мистецтво кулінарії та кондитерства, готуємо ми, члени методичної комісії громадського харчування Державного навчального закладу «Лісоводський професійний аграрний ліцей».

    На перший погляд, професія якої ми навчаємо проста, зрозуміла. Готувати  їжу не так важко, вивчати в ній особливо нічого: звари, підсмаж, подай – чи велика наука? 

    Але,  якщо уважно простежити та поспостерігати за роботою чи кухаря, чи кондитера, то можна зробити висновок – бути кухарем нелегко, але захоплююче і відповідально, бо від його роботи залежить праця, відпочинок, навчання, здоров’я, зрештою, життя практично всіх людей.

    За нашими  плечима  тисячі випускників; сотні проведених уроків; написані статті; видані посібники, збірники, за нашими  плечима –  ціла історія. 

    Щоб ви переконались, які ми на ділі майстрині, і як вчимо наших здобувачів освіти, запрошуємо вас до ресторану «Лісові води».

Ресторан наш- супер –клас!

Всіх запрошую я вас!

Кулінари тут привітні,

І готують апетитні

Надзвичайно дивні страви.

Всі за стіл мерщій сідайте

Та обід розпочинайте.

Співають і частують всіх варениками:

Ой чули,  чули, чули.

Чи  чули,  чули, чули ви,

Любив козак дівчину

І з сиром пироги.

Чи з сиром, чи в сметані,

Чи з білої муки

Холодні, чи гарячі,

Аби лиш пироги.

               А мій милий вареничків хоче,

               А мій милий  вареничків хоче.

               Навари, милая, навари,  милая,

               Навари уха –ха, моя чорнобривая.

                              Гоп, мої гречаники,

                              Гоп, мої милі.

                              Чогось мої гречаники

                              На черені сіли.

                              Гоп, мої гречаники,

                              Гоп, мої ясні,

                              Тепер мої гречаники

                              Удалися вдатні.

Ой чули,  чули, чули.

Чи  чули,  чули, чули ви,

Любив козак дівчину

І з сиром пироги.

   Ну як вам наші варенички? Звісно ж , смачні!!! – це говорить про те, як ми вміємо готувати, і  як навчаємо готувати наших здобувачів освіти.

        Напам’ять про нас хочемо вам усім подарувати рецепт щастя:

Візьміть чашу терпіння,

Налийте туди повне серце любові,

Вкиньте дві пригорщі щедрості,

Хлюпніть туди гумору,

Посипте добром,

Додайте якомога більше віри,

І все це добре перемішайте.

Потім намастіть на шматочок   

Відпущеного вам життя,

І пропонуйте всім,

Кого зустрінете на своєму шляху.

     Після презентації методичної комісії всі проведенні відкриті уроки та позаурочні заходи членами методичної комісії аналізують директор, заступники, старший майстер та методист.   

                  Психолого- педагогічні ситуації.

Необхідно із запропонованих варіантів    вибрати один, який, на вашу думку, найбільш правильний з педагогічної точки зору. Якщо жоден із запропонованих варіантів не влаштовує, то можна вказати свій варіант.

Ситуація 1

 На початку заняття, або після того як ви провели кілька занять, здобувач освіти заявляє вам: «Я не думаю, що ви зможете нас чогось навчити».

Ваша реакція:

1. «Твоя справа – вчитися, а не вчити викладача».

2. «Таких як ти, я, звичайно, нічому не зможу навчити».

3. «Мені цікаво, чому ти так думаєш?»

4. «Давай  поговоримо про це докладніше. У моїй поведінці, напевно, є щось таке, що наводить тебе на подібну думку».

5.________________________________________

Ситуація 2

Викладач дає здобувачеві освіти завдання, а той не хоче його виконувати, ще й при цьому заявляє: «Я не хочу це робити!» 

Якою повинна бути реакція викладача:

1.«Не хочеш – змусимо!»

2. «Для чого ж тоді ти прийшов вчитися?»

3. «Чи  усвідомлюєш ти, чим це може для тебе закінчитися?»

    4. «Не міг би ти пояснити чому».

5. «Давай  сядемо і обговоримо – може ти і правий».

6._______________________________________________

     Ситуація 3

Здобувач освіти, побачивши викладача, коли той ввійшов в кабінет, говорить йому: «Ви виглядаєте дуже втомленим» .

Як на це повинен відреагувати педагог:

1. «Я думаю, що з твого боку не дуже коректно робити мені такі зауваження».

    2. «Так, я себе погано почуваю».

    3. «Не хвилюйся за мене, краще подивись на себе».
    4. «Не турбуйся, це не перешкодить нашим заняттям».

    5. «Ти дуже уважний, спасибі за турботу».

    6. _____________________________________

Ситуація 4

Здобувач освіти  говорить викладачеві: «Я знову забув принести зошит (виконати домашнє завдання, тощо)». 

Як повинен відреагувати викладач:

1.«Ну от, знову!»

2. «Я хотів би знати чому».

3. «Нічого дивного, це у тебе вже переросло у систему».

4. «Думаю, тобі пора віднестись до навчання серйозніше».

5.____________________________________________________

Ситуація 5

Здобувач освіти  говорить викладачеві: «Мені не подобається як  ви пояснюєте на заняттях» .

 Якою повинна бути відповідь викладача:

1.«Я думаю, що у процесі наших занять твоя думка зміниться».
2. «Чому?»

3. «Це – погано».

4. «То чому ти досі ще тут?»

5. «Бо  ти, напевно, у цьому не розбираєшся».

6.___________________________________________

Ситуація 6

У відповідь на відповідне зауваження викладача здобувач освіти говорить, що для того, щоб засвоїти навчальний предмет, йому не потрібно багато працювати: «Мене вважають досить розумним». 

 Що повинен  на це відповісти  йому викладач:

1.«Ти занадто високої думки про себе».

2. «Із твоїми – то здібностями. – Сумніваюся!»

3. « Зайва самовпевненість шкодить справі».

4. «Не сумніваюся! Знаю. Якщо ти захочеш, то у тебе все вийде».

5. ______________________________________________

Ситуація 7

Здобувач освіти, явно демонструючи своє негативне ставлення до кого – небудь з товаришів – одногрупників, говорить: «Я не хочу працювати разом з ним». 

Як на це повинен відреагувати викладач:

1.«Ну і що!»

2. «Це не розумно з твого боку».

 3. « А прийдеться!»

4. «Чому?»

5. «Я думаю, ти не правий».

6. _______________________________

Кожна відповідь коментується практичним психологом.

  Із заключним словом виступає директор, підводить підсумки методичного місячника методист.

  У ДНЗ  «Лісоводський ПАЛ»  вже виробилась певна структура проведення методичних місячників, у якій добре поставлена та організована  методична робота, яка базується  на шанобливому ставленні до творчої спадщини і сучасних ідей педагогіки, дидактики, на повазі до кожного  педагога, його креативності, його індивідуального  бачення  сучасного  навчання та виховання. 

    Проведення методичних місячників покращує  організацію методичної роботи у ліцеї,  дає можливість взнати про педагога  якомога більше й навчитися у нього найкращого, що він вміє та знає, пишатися кожним його досягненням, стимулює до креативності,  оригінальності, творчості, індивідуальної  неповторності, мотивує бути, воістину, ВЧИТЕЛЕМ, тим, хто навчає ДОБРОГО, МУДРОГО, ВІЧНОГО.

Related Post

Cтаття Труш І.І., «Впровадження елементів «здорового харчування» під час підготовки кухарів; кондитерів»Cтаття Труш І.І., «Впровадження елементів «здорового харчування» під час підготовки кухарів; кондитерів»

«Впровадження елементів «здорового харчування» під час підготовки кухарів; кондитерів» Кожна людина  хоче бути  здоровою, енергійною та активною. Одні вважають, що все це закладається генетично, інші, що на це можна якимось

 Стаття Паки В. А., «Впровадження елементів STEM-освіти на уроках природничо-астрономічного модуля» Стаття Паки В. А., «Впровадження елементів STEM-освіти на уроках природничо-астрономічного модуля»

Викладач природничих наук ДНЗ “Лісоповодський ПАЛ” «Впровадження елементів STEM-освіти на уроках природничо-астрономічного модуля» Сучасна система підготовки робітничих кадрів в Україні вимагає від майбутніх фахівців не лише досконалого володіння професійними якостями,