Стаття Дзери Н.А.,  «Розвиток творчих здібностей учнів під час вивчення хімічного та біолого-екологічного модулів»

«Розвиток творчих здібностей учнів під час вивчення хімічного та біолого-екологічного модулів»

Сучасне оновлення системи освіти передбачає формування креативної, здатної до самореалізації, відповідальної за свій розвиток та за суспільство особистості, що зокрема зумовлює  потребу розвитку творчих здібностей особистості учнів. У сучасності в складних, постійно змінюваних умовах найкраще орієнтується, адаптується, приймає рішення, працює, людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування й використання нового: ідей, задумів, нових підходів, рішень. Тож проблема  розвитку творчої особистості, збагачення інтелектуального та культурного потенціалу молодого покоління набула особливої вагомості в умовах зміцнення української державності. Це спричиняє необхідність  вдосконалення й упровадження інноваційних технологій та реалізацію нових підходів до розвитку здатності учнів до творчості в умовах сучасного освітнього середовища.

Найважливішим засобом розвитку творчої особистості, її життєвої компетентності, на мій погляд, є діяльність: навчити і виховати можна лише в дії. Кожний урок є співтворчість викладача й учня, діяльність яких ґрунтується на взаємодії й діалозі, що забезпечує найбільшу сприйнятливість і відкритість до впливу один на одного. Тому я вважаю, справжня суть роботи з розвитку творчої особистості учня полягає в організації життя учня, де однією з важливих функцій є стимулювання позитивної мотивації кожного учня в процесі організації різних видів діяльності.

  Я працюю над проблемною темою: «Розвиток творчих здібностей учнів під час вивчення біолого-екологічного   та хімічного модулів ». Це  дає мені бачити наскільки талановиті мої учні, зрозуміти, наскільки велике їх бажання розвивати свої здібності, наскільки безмежні їх можливості. Тому мета моєї роботи : шляхом дослідження інтелектуальних та творчих особистісних якостей учнів домогтися диференціації, впливу на розвиток кожного із них з урахуванням їх інтересів, мотивів, системи цінностей; стимулювати розвиток здібностей кожної особистості. 

  Уроки біолого-екологічного та хімічного модулів повинні викликати інтерес до матеріалу, який вивчається, датвати імпульс внутрішній роботі думки учнів, готувати до самостійної творчої та пошукової роботи. Як досягнути цього?

 Щоб стимулювати творчу активність учнів, я використовую такі методи і прийоми як розвиток творчого інтересу, використання цікавих фактів, створення ситуацій емоційного переживання, метод відкриття, створення ситуації вибору, самостійна дослідницька робота. А також різні види творчо – розвивальних технологій:

         – технологія особистісного відкриття знань, умінь і навичок (учень – суб’єкт  навчання, в результаті «відкриття» засвоюються знання, вміння);

         – технологія навчального дослідження;

         – проєктна технологія (передбачає розв’язування учнем або групою учнів будь-якої проблеми, виконання творчих проєктів, що потребує використання різних методів, засобів навчання, а з іншого боку – інтегрування знань, умінь різних наук);

         – технологія «мозкового штурму»;

         – технологія виконання евристичних завдань;

         – технологія розв’язування дослідницьких проблем.

 Творча діяльність, як правило, «починається із проблеми або запитання, із подиву, здивування, із суперечності». Усвідомлення суперечностей викликає проблемні ситуації, у результаті яких формується проблема.

 На власних уроках я використовую елементи проблемного навчання, систему різноманітних запитань, тестів, біологічних та хімічних диктантів, творчих завдань, інформацію про досягнення сучасних біологічних та хімічних наук, медицини, цікаві факти із засобів масової інформації та Інтернету. Під час такого навчання учні є активними учасниками як уроку, так і позаурочного заходу, що дає можливість формувати у них світогляд, інтелектуальні здібності, пам’ять, увагу, вміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки.

 Різні види навчальної діяльності реалізовую на уроках відповідних типів, які дають учням змогу брати активну участь у навчальному процесі, виробляти вміння самостійно набувати знання, узагальнювати, порівнювати, робити висновки, застосовувати знання в нестандартних ситуаціях.

 Використання інтерактивних технологій є одним із засобів підвищення ефективності уроку. Вони підвищують активність учнів, розвивають уміння творчо мислити, аналізувати, систематизувати, узагальнювати та робити висновки під час виконання окремих завдань.

 Нестандартний урок спонукає учнів активно співчувати, вмикатися в роботу, співпрацювати з викладачем, тобто проявляти якості, які необхідні для творчої діяльності.

 Важливе місце у моїй роботі посідає пошук нових форм і методів навчання. Серед них: КВК, брейн-ринги, вікторини, складання і розв’язування кросвордів, ребусів, підготовка презентацій. Такі форми роботи дають змогу повною мірою використовувати інтелектуальний потенціал учнів, привчати їх до індивідуальної та групової роботи, розвивати творчі здібності.

 З метою всебічного вивчення об’єкту або явища часто використовую засоби, які допомагають учням добре засвоїти навчальний  матеріал, вглибитися до природи біологічних процесів, які досліджуються. Одним з таких засобів є евристичний. Зміст засобу у тому, що я пропоную  учням питання на кмітливість, чим спонукаю до інтуїтивного рішення пізнавального завдання. Евристичний прийом розвиває в учнів здатність здогадуватися, творчий підхід під час виконання пізнавального завдання.

 Для складання таблиць використовую прийом «Творча лабораторія» (робота у парах).

 Актуалізацію опорних знань проводжу у вигляді бліц – опитувань, тестів.

 На етапі вивчення нового матеріалу пропоную різноманітні питання та завдання. Вважаю, що цінність таких завдань складається з того, що вони підібрані  послідовно від простого до складного. Використовуючи такі завдання, я ставлю конкретні заадання, які передбачають як індивідуальну так і колективну форми роботи.

 Особливий інтерес представляють завдання підвищеної складності, які пропоную  учням, які вміють аналізувати, виділяти головне, досліджувати, робити висновки. Ці творчі питання і завдання дозволяють мені створити умови для активізації критичного мислення моїх учнів, використання ними стратегії дослідження, самостійного пошуку рішень різних завдань.

 Під час вивчення нового матеріалу я використовую різноманітні форми та прийоми: групові і парні форми роботи, які чергуються з фронтальними і такими, які передбачають постійну активну участь учнів на уроці.

 Головною метою цих уроків є не тільки отримання нових знань, але й розвиток творчих здібностей учнів. Такий процес відбувається в атмосфері взаємної співпраці . Я бачу, що ефективність таких уроків достатньо висока.

 Щоб зацікавити учнів складною науковою інформацією її необхідно надавати у специфічній формі. В процесі вивчення біології та хімії я використовую казки, як засіб пізнання та творчості.

 Казки у римованій формі вважаю необхідно використовувати на різних етапах уроку, а саме: під час закріплення навчального матеріалу, перевірці домашнього завдання, для евристичної бесіди.

 Ці невеликі за змістом історії, займають небагато часу на уроці, але завжди містять інформацію про будову й особливості життєдіяльності рослин та тварин, умови їх існування й значення у природі та житті людини, про різні фізичні та хімічні процеси,  явища, які відбуваються навколо нас, про властивості та різноманітність речовин.

 Вони допомагають не тільки формуванню біологічних та хімічних знань, але й викликають інтерес до вивчення модулів, а також виховують окремі риси характеру, такі як: доброту, любов до рідного краю, до природи, необхідності її охорони, збільшення її багатств.

 Казка допомагає отримати не тільки нову інформацію, але й емоційне розвантаження на уроці.

 Робота вдома передбачає різноманітні завдання, у тому числі й індивідуального творчого характеру.Учням пропонуються такі завдання як: намалювати ілюстрації до казок, підготувати питання до вікторин.

 Усі авторські тексти й роботи учнів відрізняються за стилем, тому викликають зацікавленість у одногрупників, бажання самому щось написати, спонукають учнів працювати з додатковою літературою, журналами, художньою літературою, користуватися Інтернетом, вміти відбирати необхідну інформацію, обробляти її і у цікавій формі, доступно  ділитися з товаришам. Використання таких технологій, дозволяє легше засвоїти навчальний матеріал слабшим учням, стимулюює їх  із задоволенням працювати на уроці, із бажанням відповідати на питання до тексту казок, ставати більш організованими та уважними.

  Перехідний вік – єдиний період життя учнів, коли творчість може стати універсальним і природним способом буття людини. Численні наукові дослідження різних часів свідчать про безкрайні креативні можливості цього часу , тому провідна виховна  проблема виявляється в тому, щоб створити ці сприятливі умови стимулювання і спрямування розвитку особистості.

Глибоко переконана, що результативність роботи безпосередньо залежить від ступеня пізнавальної активності учнів та розвитку  їхніх творчих здібностей. І тому роблю все можливе,  щоб дати простір для самостійної творчої діяльності учнів.

Кожен учень – це індивідуальність, яка потребує особливого підходу. Тому саме учень має бути головною діючою особою всього навчально – виховного процесу. Педагог фактично стає лише консультантом і помічником, даючи йому можливість будувати творчий процес самостійно. Таким чином учень навчається самовиражатися, що дуже важливо для його  розвитку і становлення як особистості. 

У процесі роботи над  даною темою, кінцевим завданням є – залучити до творчої роботи щонайбільше учнів, для кращого розвитку їх творчих здібностей та їхньої самореалізації. Адже, розвиток творчих здібностей учнів — це справа не одного дня, тижня чи місяця, а результат наполегливої і систематичної праці впродовж року, усього часу навчання, всього життя.

Природа щедро наділила кожну людину можливостями розвиватися, і потрібно лише знайти, як реалізувати ці можливості, і тоді кожен учень зможе піднятись на найбільші висоти творчості.

Related Post

Стаття О. М. Байзан, « Вік живи- вік учись» (Методика проведення методичних місячників у ліцеї).    Стаття О. М. Байзан, « Вік живи- вік учись» (Методика проведення методичних місячників у ліцеї).    

    Методистка ДНЗ «Лісоводський ПАЛ». Немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учителі», – писав видатний педагог В.О. Сухомлинський. Чи є креативність невід’ємною складовою праці

 Стаття Паки В. А., «Впровадження елементів STEM-освіти на уроках природничо-астрономічного модуля» Стаття Паки В. А., «Впровадження елементів STEM-освіти на уроках природничо-астрономічного модуля»

Викладач природничих наук ДНЗ “Лісоповодський ПАЛ” «Впровадження елементів STEM-освіти на уроках природничо-астрономічного модуля» Сучасна система підготовки робітничих кадрів в Україні вимагає від майбутніх фахівців не лише досконалого володіння професійними якостями,